แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

องค์การอนามัยโลกเน้น การป้องกันสุขภาพจากผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันอนามัยโลก
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่ออังคาร ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 772
องค์การอนามัยโลกเน้น การป้องกันสุขภาพจากผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันอนามัยโลก
 
  องค์การอนามัยโลกเน้น การป้องกันสุขภาพจากผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันอนามัยโลก  
 

องค์การอนามัยโลก หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า WHO (World Health Organization) เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ ในสังกัดสหประชาติ ทำหน้าที่ประสานงานด้านสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2491 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ งานขององค์การอนามัยโลกจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง ของสุขภาพอนามัย เช่น การจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่างๆทั่วโลก ส่งเสริมประสานงานด้านการวิจัยระหว่างชาติ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพังของแต่ละประเทศ แก้ปัญหาโรคที่ยังไม่สามารถรักษาได้ เช่น โรคไข้หวัดนก โดยทุกปี ในวันที่ 7 เมษายน องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันอนามัยโลก องค์การอนามัยโลกเคยเตือนว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นมีผลต่อสุขภาพมนุษย์ โดยมีผลต่อโรคระบาดต่างๆที่คุกคามสุขภาพมนุษย์ด้วย ตัวอย่าง การระบาดของโรคไข้จับสั่นในพื้นที่บางส่วนของประเทศปาปัวนิวกินี ซึ่งไม่เคยพบมาก่อน โฆษกของการอนามัยโลกชี้ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียในลักษณะนี้ มีที่มาจากความเปลี่ยนแปลงในสภาพบรรยากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อน โดยโฆษกของสหประชาชาติยังบอกอีกว่ามีการขยายตัวของโซนอบอุ่นในพื้นที่บาง ส่วนของโลก ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้มีการแพร่พันธุ์ของพาหะนำโรคอย่างเช่น ยุง มากขึ้น และจะส่งผลต่อการควบคุมไข้จับสั่นและโรคไข้เลือดออกด้วย

            ผู้บริหารองค์การอนามัยโลก ยอมรับว่า ภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนมากที่สุดอย่างหนึ่งขององค์การอนามัยโลก ขณะนี้มีหลักฐานว่า ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศของโลกนั้น ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของผู้คน ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกบอกด้วยว่า การแพร่พันธ์ของยุงจากภาวะโลกร้อนนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหา แต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นยังมีผลให้พื้นที่หลายส่วนของโลกแห้งแล้งและอาจสร้าง ปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ของโลกในขณะเดียวกัน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ล้วนแต่จะมีผลกระทบต่อ การผลิตอาหารและแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของมนุษย์ รวมทั้งสุขภาพของผู้คนด้วย ดังนั้น ในวัน ที่ 7 เมษายน วันอนามัยโลกทุกปี องค์การอนามัยโลก จะใช้โอกาศนี้โน้มนำสมาชิกทั่วโลก สนใจในเรื่องของสุขภาพมาเป็นหัวข้อในการแก้ไขปัญหา สำหรับในปีนี้ วันอนามัยโลกกำหนดหัวข้อ เน้นให้ป้องกันสุขภาพร่างกายที่เป็นผลกระทบจากผลร้ายของการเปลี่ยนแปลงสภาพ อากาศของโลก หัวข้อการป้องกันสุขภาพร่างกายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของอุณหภูมิโลก จะเป็นการนำเอาเรื่องของสุขภาพร่างกายมาเป็นจุดสำคัญของการพูดคุย ให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการเปลียนแปลงสภาพอากาศของโลก โดยองค์การอนามัยโลกตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกจะมีผลร้าย เกิดกับความมั่นคงของระบบการสาธารณสุขทั่วโลก

            องค์การอนามัยโลก เชื่อว่าการเพิ่มความร่วมกันทั่วโลกในการเตรียมรับมือในการต่อกรกับการ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกจะทำให้ประชากรในชุมชนทั่วโกลมีการเตรียมการและ ร่วมทำกิจกรรม เช่น การให้ความสนใจอย่างจริงจังในการควบคุมโดรคติดเชื้อ การจัดทำระบบน้ำใช้อย่างปลอดภัย และร่วมมือกันในแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวกับสุขภาพ ในวันอนามัยโลกปีนี้ องค์การอนามับยฌลกมีวัตถุประสงค์ทีจะกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรณรงค์ เรื่องกันป้องกันสุขภาพ จากผลร้ายของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก และจะนำหัวข้อนี้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมที่สหประชาชาติจะจัดเรื่องของ ภาวะโลกร้อน และต้องการให้ทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน รัฐบาล รวมทั้งองค์การอนามัยโลกร่วมกันให้มีการเชื่อมโยงและจัดการในเรื่องต่างๆที่ จะทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และมีผลต่อสุขภาพ เช่น สิ่งแวดล้อม อาหาร พลังงานและการขนส่ง โดยให้มีการจัดกิจกรรมในประเทศเกี่ยวกับหัวข้อนี้ โดยรณรงค์ให้รัฐบาล เอกชน และชุมชน มีส่วนร่าวมในกิจกรรม ที่สำคัญองค์การอนามัยโลกจะช่วยป้องกันผู้ยากไร้ และประชากรที่อาจติดเชื้อโรคได้ง่าย จากผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก

            สิ่งที่องค์การอนามัยต้องการให้บรรลุเป้าหมายสำหรับวันอนามัยโลกในปีนี้คือ การ เพิ่มความรู้และความเข้าใจของประชากรทั่วโลกในเรื่องของความสำคัญของการดูแล สุขภาพร่างกาย ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก โดยพยายามให้ภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ นักธุรกิจ องค์การเอกชน มีแผนดำเนินการในการลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพร่างกาย และยอมรับที่จะนำแผนเกี่ยวกับการป้องกันสุขภาพบรรจุในกำหนดการ ของเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกที่สหประชาติจะจัดขึ้น ผลของสุขภาพร่างกายที่เกิดจากสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงมีอย่างไร มีหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในธรรมชาติ อันตรายที่จะเกิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดจากสภาพอากาศ ทั้งมีสภาพอากาศหนาวสุด และร้อนสุด ทำให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรคติดต่อ ซึ่งอาจมีความไวต่อสภาพอากาศจนทำให้ถูกทำลายหรือขยายพันธ์อย่างมากมาย ผลที่เกิดอาจแตกต่างในหลายกรณี ประชากรจำนวนมากอาจเสียชีวิตจากอากาศที่ร้อนอย่างยิ่ง ซึ่งจะเกิดมากกว่าแต่ก่อน จะมีการเปลี่ยนแปลงการเกิดของโรคที่เกิดจากสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค จะเกิดรูปแบบของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ต่างกันมากขึ้น ผลกระทบเหล่านี้จะเกิดกับผู้คนที่ติดโรคได้ง่าย รวมถึงผู้เยาว์ คนชรา คนยากจน ซึ่งมักจะเกิดในพื้นที่ที่มีเชื้อโรคที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของการระบาดสูง บริเวณที่ขาดน้ำอย่างรุนแรง มีผลผลิตทางโภชนาการต่ำ หรือบริเวณเกาะเล็กที่กำลังพัฒนาเป็นเมือง พื้นที่ชายฝั่งและในเมืองใหญ่ในประเทศที่กำลังพัฒนา

            กิจกรรม ต่างๆที่ควรจะนำมาใช้เพื่อ ลดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การควบคุมพาหะของเชื้อโรค ลดการทำให้เกิดมลพิษจากการขนส่งของยานพาหนะ มีการจัดการการใช้น้ำและพื้นดิน โดยมีมาตรการในการทดสอบ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธี ที่หากดำเนินการแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วย เช่น การ ใช้รถจักรยานหรือรถยนต์สาธารณะแทนการขับรถส่วนตัว ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยแก้สพิษเรือนกระจกลงด้วย และจะทำให้คุณภาพของอากาศดี ช่วยให้ระบบหายใจร่างกายดีขึ้น การเพิ่มการออกกำลังกายจากการขี่จักรยานหรือการเดิน จะช่วยให้ไม่อ้วนเกินไป ซึ่งจะหลีกเลี่ยงโรคจากความอ้วนได้ หากมีการนำกิจกรรมเหล่านี้ไปดำเนินการก็จะทำให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณสุขโดย ทั่วไป

 

แหล่งข้อมูล : WHO , วิกิพีเดีย

 

โดย.....คุณมานพ ชาญธวัชชัย

            Executive Consultant


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com