แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

การควบคุมเสียงจากเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Press Machines)
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่ออังคาร ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 4954
การควบคุมเสียงจากเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Press Machines)
 
  การควบคุมเสียงจากเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Press Machines)  
 

บท ความนี้มีจะช่วยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจว่าเสียงดังจากเครื่องปั๊มในโรงงาน สามารถทำให้ลดลงได้ ผู้ใช้งานเครื่องปั๊มส่วนมากมักใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการลด ความดังของเสียงจากเครื่อง ข้อแนะนำในเอกสารนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งผู้จำหน่ายเครื่อง ผู้ใช้เครื่อง และผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสียง

 

สภาพปัญหา

เครื่อง ปั๊มเป็นเครื่องที่ส่งเสียงดังมากในขณะทำงาน และโดยปกติแล้วในโรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะมักมีเครื่องปั๊มจำนวนมากทำงานในเวลา เดียวกัน ซึ่งส่งเสียงดังรวมกันในระดับสูง 95-115 dB(A) รอบ บริเวณที่ตั้งเครื่องจักร และบริเวณข้างเคียง เป็นที่ทราบกันดีว่าเสียงที่เกิดขึ้นมีผลต่อระบบการได้ยิน ผู้ใช้เครื่องส่วนหนึ่งให้ความสำคัญกับการพยายามใช้มาตรการการลดปริมาณเสียง ที่แหล่งเสียง ขณะที่ผู้ใช้เครื่องอีกจำนวนหนึ่งไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการแก้ไขที่ต้นเหตุ ของเสียง แต่ใช้วิธีป้องกันด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วน บุคคลแทน

 

กลยุทธ์การควบคุมเสียง

กฎหมายกำหนดให้มีการประเมินเกี่ยวกับเสียง ในกรณีที่ระดับของปริมาณเสียงที่คนได้รับในแต่ละวัน (Diary personal noise L EP.d)เกิน 85 dB(A) และต้องมีมาตรการแก้ไขป้องกันเท่าที่จะทำได้ในการลดระดับปริมาณเสียงให้น้อยลง   การ ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลจะเป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น เมื่อมาตรการอื่นไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ หรือเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวจนกว่ามาตรการอื่นจะเริ่มดำเนินการ

            การประเมินเกี่ยวกับเสียงมีความหมายมากกว่าเพียงการวัดระดับปริมาณเสียงเท่านั้น แต่รวมถึงการให้คำแนะนำอย่างชัดเจนว่า  จำเป็นต้องดำเนินการมาตรการอะไรบ้าง  เพื่อให้ปัญหาเกี่ยวกับเสียงนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้   ซึ่ง รวมถึงการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดของเสียงนั้น หรือควรระบุด้วยว่าจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ที่ใด ในกรณีที่มีแหล่งของเสียงจากหลายสาเหตุ ควรต้องมีการลำดับความสำคัญไว้ในการประเมินเกี่ยวกับเสียงด้วย

            บนพื้นฐานของการประเมินเกี่ยวกับเสียง ฝ่ายบริหารควรต้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะแก้ไขปัญหาตามที่ระบุไว้ในการประเมินฯ    บาง ปัญหาอาจดำเนินการได้ในเวลาอันสั้น เช่นภายในสองสามสัปดาห์ บางปัญหาอาจต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่า สิ่งที่สำคัญคือต้องมีการจัดทำแผนที่มีประสิทธิผล และเป็นไปได้จริงในการจัดการกับปัญหาที่รู้ว่ามีอยู่    นั่นคือมีการดำเนินการตามแผน และมีการใช้อุปกรณ์ป้อคุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว   เป็นการยากที่จะควบคุมปัญหาเรื่องเสียงให้เบ็ดเสร็จได้ด้วยมาตรการใดเพียงอย่างเดียว    เนื่องจากปัญหาของเสียงส่วนใหญ่มาจากการรวมปัญหาเสียงจากแหล่งหลายแหล่ง   การ ลดปัญหาเรื่องเสียงที่น่าพอใจจึงอาจจะขึ้นอยู่กับประสิทธิผลโดยรวมของหลาก หลายมาตรการที่จะควบคุมแหล่งเสียงแต่ละแหล่งอย่างได้ผลนั่นเอง และอย่าได้มองข้ามผลของการสามารถลดปัญหาของเสียงแม้เพียงปริมาณเล็กน้อย การลดความดังของเสียงลงเพียง 3 dB(A) สามารถลดพลังงานเสียงลงถึงครึ่งหนึ่งทีเดียว

            อาจ ฟังดูไม่มีเหตุผลที่จะมีมาตรการลดระดับเสียงของเครื่องจักรลงอีกในที่ซึ่ง เสียงมีความดังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันต่อไปแล้ว แต่การลดระดับเสียงลงได้อีกจะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายเนื่องจากเสียงที่จะ เกิดกับระบบการได้ยินของพนักงาน

 

การจัดซื้อเครื่องปั๊มเครื่องใหม่

ในทางปฏิบัติแล้ว   ผู้ จำหน่ายเครื่องต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเสียงของเครื่องปั๊มส่งมอบพร้อมกับ เครื่องด้วย นอกจากจะมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเครื่องนั้นจะไม่ส่งเสียงดังตั้งแต่ 85dB(A) ขึ้นไป  และ เครื่องที่มีเสียงดังจากอุปกรณ์ลม ต้องมีการออกแบบ และสร้างให้มีการลดเสียงลงในระดับต่ำที่สุด โดยจะพิจารณาจากเทคนิคและวิธีการที่มีใช้งานอยู่ในการลดเสียงจากแหล่งกำเนิด ของเสียง

            มี ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้เครื่องที่จะซื้อเครื่องใหม่มาใช้งาน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเสียงและมาตรการลดเสียงติดมากับ เครื่องที่จะสั่งซื้อใหม่   ต้องมีความระมัดระวังในการตีความหมายข้อมูลเกี่ยวกับเสียงของเครื่อง เพราะสภาพของมาตรฐานการทดสอบอาจแตกต่างกับสภาพของการใช้งานจริง

 

มาตรการในการควบคุม

มาตรการ ในหัวข้อนี้ต้องการให้ฝ่ายบริหารโรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะได้มีกรอบในการ พิจารณามาตรการหลักในการลดปัญหาเรื่องเสียง ไม่จำเป็นต้องนำมาตรการที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ไปดำเนินการกับเครื่องปั๊มทุกเครื่อง หรือ โรงปั๊มทุกโรง

            สาเหตุที่มาของเสียงจากเครื่องปั๊มที่ระบุในการประเมินเรื่องเกี่ยวกับเสียงที่ดีมาจากสองสาเหตุหลักคือ เสียงจากอุปกรณ์ลม (Pneumatic) และจาก กลไกการทำงานของเครื่อง (Mechanic)

            Pneumatic เครื่องปั๊มหลายชนิด อาศัยลมที่อัดมาจากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ในระบบควบคุม หรือในการดันชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

            Mechanical กลไกการทำงานของเครื่องปั๊ม เช่น แม่พิมพ์ ชิ้นงาน คลัช เกียร์ ไฟลวีล และการกระแทกระหว่างชิ้นงานกับถังเก็บเศษชิ้นส่วน

 

มาตรการทางเทคนิค

มีมาตรการทางเทคนิกมากมายในการลดปัญหาเสียงจากแหล่งกำเนิด

๐ ท่อทางออกของลมจากระบบ Pneumatic

ท่อทางออกของลมจากระบบ Pneumatic ควรอยู่ห่างออกไปจากจุดปฏิบัติงาน หรือติดตั้งเครื่องกรองเสียง การลดปัญหาด้วยวิธีนี้ต้องให้ความสนใจกับแรงดันย้อนกลับของลมไม่ให้มีผลต่อ คาบเวลาการทำงานของเครื่องหรือของระบบควบคุม

๐ ปลายหัวจ่ายลม (Ejection nozzles)

            เสียงที่ออกจากหัวจ่ายลม มีวิธีลดได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีประสานกันดังนี้

            ๑ เปลี่ยนระบบจ่ายลมแบบจ่ายตลอด เป็นระบบจ่ายแบบเป็นจังหวะ

            ๑ ใช้หัวจ่ายที่มีระบบดูดซับเสียง

            ๑ ลดคาบเวลาการทำงานของหัวจ่าย

            ๑ ลดความดันลมที่ใช้

มาตรการเหล่านี้จะช่วยประหยัดปริมาณลมที่ใช้ด้วย

ผลจากกรณีศึกษา

            ๑ ผลจากการเปลี่ยนระบบจ่ายลมเป็นจังหวะ พร้อมกับการเปลี่ยนหัวจ่ายที่มีระบบดูดซับเสียง สามารถลดระดับเสียงจาก 99 dB(A) ลงมาเหลือ 93 dB(A)

            ๑ ผลจากการลดแรงดันลมที่ใช้ จาก 80 psi. ลงมาเหลือ 20 psi. สามารถลดระดับเสียงลงจาก 97 dB(A) ลงมาเหลือ 90 dB(A)

๐ การออกแบบเครื่อง

            การ ประเมินเกี่ยวกับเสียงที่ดีจะสามารถระบุได้ว่าเสียงมาจากชิ้นส่วนไหนของ เครื่อง การพูดคุยกับผู้จำหน่ายให้มีการแก้ไขปรับปรุง เป็นเรื่องที่เป็นไปได้

ผลจากกรณีศึกษา

            ในเครื่องปั๊มที่มีระบบการลำเลียงแบบ Cam system ติดมาด้วย เมื่อมีการออกแบบใหม่โดยใช้ระบบล้อฟันเฟืองตรง แทนระบบ Cam system สามารถลดระดับเสียงลงได้ถึง 10 dB(A) และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย

            ไฟ ลวีลของเครื่องปั๊มก็เป็นตัวส่งเสียงดังจากการสั่นเสทือนในขณะที่คลัชทำงาน และขณะที่แม่พิมพ์กระแทกกับชิ้นงาน การวิเคราะห์ตัวแบบของการสั่นเสทือน ทำให้สามารถออกแบบระบบถ่วงดุลช่วยดูดซับแรงเสทือนนี้ได้

ผลจากกรณีศึกษา

            มีการทำกรณีศึกษาและสามารถลดระดับเสียงลงได้ถึง 10 dB(A)

การ นำแผ่นโลหะที่มีผ้าใบติดอยู่ ยึดกับผิวด้านนอกของไฟลวีล มีผลเช่นเดียวกับการที่เราเอานิ้วแต่กระดิ่งที่ดังอยู่ สามารถช่วยดูดซับเสียงจากไฟลวีลได้บางส่วน

            การ ถ่ายผ่านแรงสั่นเสทือนของส่วนประกอบของเครื่องปั๊มผ่านฐานของเครื่องลงสู่ พื้นก็เป็นต้นเหตุของเสียง การรองรับน้ำหนักของเครื่องด้วยยางแท่นเครื่องที่เหมาะสมช่วยลดเสียงลงได้ มาก

ผลจากกรณีศึกษา

            มีผลจากการใช้วิธีนี้ร่วมกับการติดแผ่นฉนวนที่มีเทปกาวในตัวกับการดที่ติดมีกับเครื่อง สามารถลดระดับเสียงได้ถึง 9 dB(A)

๐ การออกแบบแม่พิมพ์

            การ ออกแบบแม่พิมพ์สำหรับตัดแผ่นโลหะให้ได้ขนาดตามต้องการ ด้วยแรงเฉือน (ใช้เทคนิกควบที่ต้องยืดช่วงการทำงานของเครื่องปั๊มให้ยาวขึ้นด้วย) สามารถช่วยลดเสียงลงได้มาก

ผลจากกรณีศึกษา

            มีตัวอย่างการตัดแผ่นอลูมิเนียมหนา 2 mm เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว ด้วยเครื่องปั๊มที่ออกแบบแม่พิมพ์ตามวิธีการนี้ สามารถลดระดับเสียงลงได้ 8-10 dB(A)

๐ การปิดล้อมเครื่องปั๊ม

            การ ปิดล้อมเครื่องปั๊มด้วยแผ่นวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับเสียง ไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นเพียงบางส่วนรอบแม่พิมพ์ หรือการดัดแปลงการ์ดป้องกันให้เป็นวัสดุดูดซับเสียง แม้กระทั่งการปิดล้อมไลน์เครื่องปั๊มทั้งหมด ช่วยลดระดับเสียงลงได้มาก

            การ์ด ป้องกันที่ติดมากับเครื่อง สามารถดัดแปลงให้เป็นฉนวนดูดซับเสียงได้ด้วยการหุ้มผิวการ์ดด้วยแผ่นฉนวนที่ ทำมาจากโฟมที่อยู่ระหว่างแผ่นฟอยล์ สองแผ่นเหมือนแซนด์วิช

ผลจากกรณีศึกษา

            มีตัวอย่างการล้อม ไลน์เครื่องปั๊มที่ประกอบด้วยเครื่องปั๊ม 4 แถว แถวละ 3 เครื่อง ด้วยวัสดุซับเสียงที่กล่าวข้างต้น โดยมีประตูทางเข้า และหน้าต่างสำหรับสังเกตการณ์ทำจากวัสดุ Polycarbonate พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง และระบบระบายอากาศเพิ่มเติม สามารถลดระดับเสียงลงจาก 95-108 dB(A) เหลือ 70-80 dB(A)

            อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นการดัดแปลงการ์ดที่มีกับเครื่องปั๊ม Multistage, high speed transfer สามารถลดระดับเสียงได้ถึง 11 dB(A) ในแต่ละเครื่อง

            ใน ตัวอย่างที่สาม มีการใช้มาตรการในการลดระดับเสียงหลายอย่าง รวมทั้งการปิดกั้นแผ่นกันเสียงรอบแม่พิมพ์ของเครื่องปั๊มตัดขนาดเหล็กขนาด 30 ตัน สามารถลดระดับเสียงจาก 105 dB(A) ลงเหลือ 84 dB(A)

            การใช้ม่านพลาสติกแขวนรอบเครื่องปั๊มแต่ละเครื่องก็ช่วยลดระดับเสียงลงได้เช่นกัน

ผลจากกรณีศึกษา

            ๑ มีการศึกษาตัวอย่างสามตัวอย่าง ในสองตัวอย่างสามารถลดระดับเสียงลงได้ 10 dB(A) และตัวอย่างที่ สามลดระดับเสียงลงได้ 12-16 dB(A)

๐ ผนัง หรือกำแพงดูดซับเสียง

            ใน โรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ เสียงส่วนใหญ่ที่พนักงานได้รับ มาจากเครื่องที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวพนักงานมากที่สุด แต่เสียงสะท้อนจาก กำแพง เพดานก็มีความสำคัญเช่นกัน แผ่นกันเสียงที่ติดตั้งแขวนไว้กับเพดาน หรือบุติดกับผนัง อาจช่วยลดระดับเสียงลงได้มากพอสมควร ค่าใช้จ่ายในการใช้วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่จะติดตั้ง และต้องคำนึงระหว่างค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงการติดตั้งที่เหมาะสมด้วย

๐ รางลำเลียง และลังรับชิ้นส่วน

            เครื่อง ปั๊มบางเครื่องมีระบบส่งลำเลียงชิ้นงานลงในตะกร้าหรือลังรับชิ้นส่วน หรือจะเป็นการลำเลียงด้วยคนก็ตามย่อมเกิดเสียงจากการกระแทกของโลหะ การบุผนังของรางลำเลียง และตะกร้าหรือลังรับชิ้นส่วนด้วยวัสดุที่เหมาะสมเช่น ยาง พีวีซี เป็นต้น รวมถึงการบุด้านล่าง และด้านนอกด้วยยางเก็บเสียง แล้วการปิดล้อมด้วยแผงกั้นเก็บเสียงสามารถลดเสียงลงได้มาก

ผลจากกรณีศึกษา

            มีตัวอย่างที่สามารถลดเสียงลงได้ถึง 15 dB(A)ด้วยวิธีนี้

๐ การบำรุงรักษาเครื่อง

            เครื่องที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจะสามารถทำงานได้ดี และไม่ส่งเสียงดังเกินระดับปกติที่ควรเป็น

ผลจากกรณีศึกษา

            ผลการศึกษาเครื่องปั๊มขนาด 20 ตันที่ใช้ปั๊มเจาะรูแผ่นอลูมิเนียม สามารถลดระดับเสียงลงจากเดิมถึง 7-16 dB(A) ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นอลูมิเนียม หลังจากการเปลี่ยน Bearing shell และปรับระยะของ Slide bearing และระบบน้ำมันหล่อลื่น การซ่อมปรับปรุงเครื่องครั้งนี้ยังทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องกลับมาเต็มร้อยอีกครั้ง จากที่เหลือเพียง 60% เมื่อก่อนการซ่อม

           


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com